Föreningen Magelungens Vänner - en ideell förening med målet
att rädda Magelungen och bevara
Tyresåns sjösystem för framtiden
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Övergödning

Hur mycket och vad som växer och lever i en sjö beror till stor del på hur mycket näring det finns att tillgå i sjön. Ibland kan en sjö få ett överskott på de tillväxtämnen som behövs. Detta kan ske naturligt eller vara helt styrt av människans bruk av marken kring sjön och kallas övergödning. Naturligt uppstår detta ofta i sjöar som ligger i dalgångar eller på slätter. Eftersom de ligger så lågt i terrängen har de stora tillrinningsområden, det vill säga vatten från en stor markyta rinner ut i sjön.

När för mycket näringsämnen sipprar ut i sjön så tilltar bland annat algproduktionen och växtligheten i sjön väsentligt. Sjövattnet kan ofta färgas grönt eller blågrönt av de väldiga algmassorna. I de grundare sjöarna och vikarna förstärks effekten ytterligare av att solen värmer upp vattnet till en högre temperatur, något som förhindras i djupare sjöar. Det leder till en ökad produktion i de övre lagren av sjön. När alger dör bryts de snabbt ned och näringen blir tillgänglig så att nya alger kan utvecklas. Det ämne som normalt begränsar tillväxten är fosfor. I naturen finns det lite fosfor. Men i en övergödd sjö finns det gott om det och slutligen blir det inte fosfor som begränsar tillväxten, utan kväve.

Det är inte alla djurarter som klarar av att leva i dessa övergödda sjöar. Den stora produktionen av växter kan leda till syrebrist på vintern och känsligare arter slås ut. Den fiskart som först drabbas är mört och framförallt småmörten. Mycket låga syreförhållanden har uppmäts vid flera tillfällen (ex vintern -07), nivåer så låga att endast dammfiskar som Ruda och Sutare klarar att överleva. Viss fiskdöd kan förekomma på vintern pga syrebrist, något som hittills endast registrerats ett fåtal gånger i Magelungen.

I Magelungens fall beror övergödningen till största del på människans beteende. Det har delvis historiska orsaker (sjön beskrevs som förorenad första gången i början av 1900-talet) men förstärks av en omfattande urbanisering i tillrinningsområdet. Inom Tyresåns sjösystem bor idag cirka 200 000 människor! Vi som bor runt sjön bidrar på flera sätt direkt till övergödningen. Bland annat kan man se att orenat dagvatten går direkt ut i Magelungen.

Den första algblomningen rapporterades i mitten av 50-talet. Sedan dess har sjön fått problem med igenväxning av vass. De mest drabbade områdena är Magelungens vikar mot Fagersjö och Mellansjö.

Text: Per E Åsberg Foto: Christer Rosén
Källor: "Kompendium i miljöskydd: ekologi", Jan-Erik Haglund (2000)
"Huddinges sjöar - Välkomen till Mageungen", Huddinge Kommun (2005)
                                                                                         
Skriv ut den här sidanFagersjöviken igenvuxen med hornsärv, axslinga, korsandmat och grönslick.En gädda med en gös i munnenVattenväxter täcker hela vikar av Magelungen.


Senast uppdaterad 2009-12-17 23:21